Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ochrana údajov

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Vyhlásenie o ochrane údajov

 

Všeobecne

Ochrana údajov je záležitosťou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie. Bezpečnosť a dôverné zaobchádzanie s vašimi údajmi sú našim najvyšším princípom. Aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne, prísne dbáme pri spracovaní vašich osobných údajov na zákonné ustanovenia a chceme vás informovať o získavaní údajov a ich používaní. Po udelení súhlasu s nižšie uvedeným vyhlásením o ochrane údajov súhlasíte pre spoločnosť Optimo Schlafsysteme GmbH, Indstriezeile 10, Rakúsko, 5280 Braunau am Inn (ďalej uvádzaná iba krátko ako Optimo) so získavaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov s prihliadnutím na zákony o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a podľa nižšie uvedených ustanovení.

Získavanie, používanie a spracúvanie osobných údajov

Keď navštívite našu internetovú stránku, uložia sa na naše servery určité údaje automaticky, a to na účely administrácie systému, na štatistické alebo bezpečnostné účely. Ide o názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ďalej o IP adresu, verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, z ktorého stránku otvárate, internetovú stránku, z ktorej ste navštívili našu stránku, internetové stránky, ktoré u nás navštívite a eventuálne vyhľadávané výrazy, ktoré ste použili na nájdenie našej internetovej stránky. Tieto údaje môžu za určitých okolností umožniť vyvodenie určitých informácií o návštevníkovi. Osobné údaje nie sú ale v tomto zmysle spracúvané na marketingové účely. Používanie takýchto údajov je výlučne anonymné.

Práva na obrázky

Všetky autorské práva zostávajú majiteľovi práv Optimo a, ak je uvedený, fotografovi. Akékoľvek použitie obrázkov na komerčné účely (sem patrí okrem iného zverejnenie v brožúrach, používanie v inzerátoch na iných internetových stránkach, atď.), aj v ich zmenenej podobe (napr. pomocou programov na úpravu obrázkov) je povolené iba po vyslovenom súhlase od firmy Optimo (žiadosti posielajte e-mailom na adresu office@optimo.at). Používanie na vypracúvanie redakčných správ zo strany tlačených médií a online médií je možné za nasledujúcich podmienok:

  • Uvedenie upozornenia o autorských právach (fotografia: Optimo Schlafsysteme GmbH a, ak je uvedené, meno fotografa).
  • Použitie obrázkov na iné účely je zakázané
  • Obrázky nesmú byť ponúkané na stiahnutie
  • Obrázky nesmú byť použité na ilegálne účely
  • Vyhotovenie dokladu si vyžiadajte na: Optimo Schlafsysteme GmbH, Industriezeile 10, Rakúsko, 5280 Braunau am Inn

V každom prípade dbajte na to, že pri používaní na internete alebo v prípade iného zverejnenia musíte uviesť upozornenie o autorských právach. Obrázky nesmú byť principiálne používané na licencovanie v akejkoľvek forme alebo na účely predaja tretím osobám. Upozorňujeme na to, že porušenie vyššie uvedených práv o používaní a z toho vyplývajúce nároky autora nesie výlučne sám používateľ.

Zapojenie služieb a obsahov tretích strán

Môže sa stať, že v rámci online ponuky spoločnosti Optimo sú zapojené aj obsahy tretích strán, napríklad videá na YouTube, mapy od Google Maps alebo grafiky iných internetových stránok. To za predpokladu, že poskytovateľ takýchto obsahov identifikuje IP adresu používateľov, pretože bez IP adresy nie je možné poslať obsahy do prehliadača daného používateľa. IP adresa je potrebná na zobrazenie týchto obsahov. Snažíme sa používať iba také obsahy, ktorých poskytovatelia použijú IP adresu výlučne na poskytovanie obsahov. Avšak nemáme žiadny vplyv na to, či tretí poskytovateľ služieb uloží IP adresu napríklad na štatistické účely. Keď máme k dispozícii informácie, budeme používateľov príslušným spôsobom informovať.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé dátové súbory vo vašom počítači, ktoré umožňujú uložiť do zariadenia používateľa (počítač, tablet, inteligentný telefón atď.) špecifické informácie, ktoré sa vzťahujú na zariadenie. Slúžia na lepšie ovládanie internetových stránok zo strany používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Za ďalšie slúžia na to, aby získavali štatistické údaje o používaní internetových stránok a tieto analyzovali na účely optimalizácie ponuky. Používatelia môžu ovplyvniť používanie súborov cookie. V bežne používaných prehliadačoch môžete súbory cookie vymazať a zabezpečiť, aby v budúcnosti neboli akceptované. Avšak nezabudnite, že takto je možné niektoré funkcie našich internetových stránok používať iba v obmedzenom rozsahu.

Webová analýza pomocou Google Analytics

Táto ponuka používa Google Analytics, poskytovateľom je Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané súbory cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačov používateľov a umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Informácie o používaní internetovej stránky používateľmi, vytvárané súbormi cookie, sú spravidla prenášané a ukladané na server Google v USA. Avšak v prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke bude IP adresa používateľov Google v rámci členských štátov EÚ alebo používateľov z iných zmluvných štátoch EHS vopred skrátená. Kompletná IP adresa je prenášaná na server Google v USA iba vo výnimočných prípadoch, kde sa následne skráti. IP anonymizácia je na tejto internetovej stránke aktívna. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije Google tieto informácie na to, aby vyhodnotil používanie internetovej stránky používateľmi, aby vypracoval správy o webových aktivitách a poskytoval iné, s používaním webu a internetu spojené služby poskytovateľom internetových stránok. IP adresa, ktoré sa v rámci Google Analytics sprostredkuje z vášho prehliadača, sa nezlučuje s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru svojho prehliadača; táto ponuka upozorňuje používateľov na to, že v takom prípade nie je možné eventuálne využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Používatelia môžu okrem toho zabrániť získavaniu a spracúvaniu údajov (vrátane IP adresy) zo strany Google prostredníctvom súborov cookie, ktoré sa vzťahujú na používanie internetovej stránky tak, že stiahnu a nainštalujú zásuvný modul, ktorý sa nachádza v nižšie uvedenom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kontaktný partner a informácie

V prípade nadviazania kontaktu so spoločnosťou Optimo (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom) budú uložené údaje o používateľovi na účely spracovania žiadosti, ako aj pre prípad, že vzniknú ďalšie otázky. Na základe zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov 2000 (GDPR 2000) máte kedykoľvek právo požadovať informácie o údajoch, ktoré sa ukladajú o vašej osobe a o účely ukladania týchto údajov. Pre prípadnú žiadosť alebo aj v prípade otázok na tému informácií o ochrane údajov alebo v prípade otázok o technických špecifikách tejto internetovej stránky sa obráťte na office@optimo.at.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.